Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN BODY SUGARING

ALGEMEEN Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle schoonheidsproducten, productbestellingen, workshops en andere diensten, waarbij u – de klant – optreedt als opdrachtgever en/of koper (“u”), en wij, Body-Sugaring.nl, optreden als opdrachtnemer en/of verkoper (“wij”).

Workshops & andere diensten

Indien u aan een workshop wenst deel te nemen of een andere dienst wenst af te nemen, dan verzoeken wij u telefonisch of per e-mail contact met ons op te nemen. Wij zullen u dan informeren over de kosten, datum en tijd van de workshop of andere dienst.

PRODUCTEN Bestelling

Producten kunt u tegen contante betaling kopen in onze website. De onderstaande bepalingen hebben betrekking op bestellingen via onze website:

Prijs & betaling

Prijzen op onze website zijn inclusief BTW (tenzij anders aangegeven) en exclusief verzendkosten. De totale prijs, inclusief verzendkosten, dient u over te maken op onze bankrekening onder vermelding van uw achternaam of bedrijfsnaam en bestelnummer. De van toepassing zijnde betalingsgegevens staan vermeld op onze website.

Verzending & aflevering

Na ontvangst van uw betaling zullen wij de door u bestelde producten versturen aan het door u opgegeven adres. Houd u rekening met een levertijd van ongeveer 5 – 7 werkdagen na datum van betaling. Wij kunnen slecht een indicatieve levertijd afgeven. Op verzoek kunnen wij ook bezorgen. Voor bezorging gelden aparte tarieven.

Productgarantie

Wij garanderen dat al onze producten gemaakt zijn van 100% natuurlijke ingrediënten zonder kunstmatige toevoegingen. Bent u ontevreden over de producten die u bij ons heeft gekocht, dan kunt u onaangebroken, niet-gebruikte producten in hun originele verpakking aan ons retourneren tegen terugbetaling van de voor die producten betaalde prijs exclusief verzendkosten. De voorwaarde hierbij is wel dat u binnen zeven werkdagen na ontvangst van de producten een e-mail aan ons stuurt waarin u aangeeft dat u producten wenst te retourneren. U betaalt de kosten van het retourzenden. Na ontvangst van de door u geretourneerde producten, zullen wij de door u betaalde prijs (exclusief verzendkosten) voor die producten zo spoedig mogelijk terugbetalen. Wij zijn niet gehouden tot terugbetaling, indien wij vaststellen dat de door u geretourneerde producten zijn aangebroken en/of gebruikt.

DISCLAIMER

Hoewel body sugaring in principe een veilige manier van ontharen is en minder pijnvol is/kan zijn dan vergelijkbare behandelingen, zijn oefening, vaardigheid en techniek vereist voor het beste resultaat. Een slechte techniek kan pijn veroorzaken en leiden tot huidbeschadigingen en/of bloeduitstortingen. Bent u vermoeid, wacht dan liever met gebruik tot u goed bent uitgerust. Indien na gebruik meer dan noemenswaardige en/of langdurige huidproblemen optreden, dan raden wij het verdere gebruik van onze body sugar af. Op onze website vindt u nadere informatie over de techniek van het body sugaring.

Het gebruik van onze body sugar is voor eigen risico en wij zijn niet aansprakelijk voor de eventuele schade die u lijdt als gevolg van uw gebruik daarvan.

Alle producten. Het kan voorkomen dat u allergisch bent voor één of meer van de door ons gebruikte ingrediënten. Mocht dit het geval zijn, dan adviseren wij u onmiddellijk te stoppen met het verdere gebruik van onze producten.

SLOTBEPALINGEN Informatieverstrekking

U dient ons voorafgaand aan iedere schoonheidsbehandeling of andere dienst te voorzien van alle inlichtingen, informatie en gegevens waarvan wij aangeven dat deze noodzakelijk zijn of waarvan u redelijkerwijs moet begrijpen dat deze voor ons noodzakelijk zijn in het kader van de schoonheidsbehandeling of andere dienst.

Persoonsgegevens & Privacy

Indien wij persoonsgegevens verwerken, dan zullen wij dat uitsluitend doen in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en overige relevante wetgeving. Zonder uw voorafgaande toestemming verstrekken wij geen persoonsgegevens aan derden, tenzij wij daartoe worden gedwongen door de wet of van overheidswege.

Geheimhouding

Gezien de aard van onze producten en diensten, verplichten wij ons tot strikte geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie aangaande of betrekking hebbende op uw persoon, uw lichaam en de behandelingen die u ondergaat. Deze geheimhoudingsplicht vervalt, indien wij gedwongen worden tot openbaring door de wet of van overheidswege.

Aansprakelijkheid

Indien u een consument bent:

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die u mocht lijden als gevolg van het ondergaan van een schoonheidsbehandeling of een andere dienst, indien die schade het gevolg is van door u verstrekte onjuiste of onvolledige inlichtingen, informatie en/of gegevens over uw persoon, lichamelijke aandoeningen, medicatie, uw werkzaamheden en/of uw vrijetijdsbestedingen. In alle andere gevallen is onze aansprakelijkheid beperkt tot de prijs die u heeft betaald voor de schoonheidsbehandeling of andere dienst. Deze beperking van aansprakelijkheid vervalt, indien ons grove schuld of opzet verweten kan worden.

Indien u handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf:

U stemt ermee in dat wij niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor eventuele schade die u mocht lijden in verband met uw beroeps- of bedrijfsmatige toepassing van onze producten en diensten. U vrijwaart ons tegen claims van elke derde waarbij wij worden aangesproken tot vergoeding van schade die die derde lijdt of heeft geleden (a) als gevolg van een dienst die u heeft geleverd aan die derde met gebruikmaking van onze producten, en (b) als gevolg van het eigen gebruik door die derde van producten die u aan die derde heeft geleverd.

Toepasselijk recht

Op elke transactie en overeenkomst tussen ons is Nederlands recht van toepassing.

Datum: OKTOBER 2016